Wyprzedaż 10-25% do 31.01.2023r.

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem wytworniapomyslow.com, prowadzonym przez Wytwórnia Pomysłów sp. z o.o., Marszałkowska 115/338, Warszawa 00-102, NIP: 5252845188, REGON: 387685630. Kapitał zakładowy wynosi: 5000. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000872893.

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Oferta naszego sklepu internetowego przeznaczona jest wyłącznie dla Konsumentów.

Konsumentem jest zgodnie z art. 22 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z Wytwórnia Pomysłów sp. z o.o..

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i komunikatów ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

Klikając na stronie z podsumowaniem zamówienia w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo wiążące zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku zakupowym. Z chwilą wpłynięcia i zarejestrowania Państwa zamówienia w systemie informatycznym naszego sklepu internetowego zawarta zostaje umowa sprzedaży. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia i zawarcia umowy.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku Polskim

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin. Mogą Państwo także sprawdzić informacje dotyczące Państwa zamówień za pośrednictwem konta klienta. Regulamin udostępniany jest również na stronie internetowej naszego sklepu internetowego w sposób umożliwiający Państwu jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.

4. Dostawa produktów i termin realizacji.

W niektórych przypadkach do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem współpracujących z nami firm kurierskich. Szczegółowe informacje o możliwych sposobach i terminach dostawy oraz kosztach przesyłki prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz w specjalnej zakładce informacyjnej na stronie naszego sklepu. Termin realizacji zamówienia wynosi do czterech dni roboczych.

Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego produktów pod adresem: Wytwórnia Pomysłów, ul. Marszałkowska 115/216, 00-102 Warszawa, w godzinach od 10:00 do 18:00

5. Płatności

W naszym sklepie internetowym dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro”.
 • Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego sklepu. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszym sklepem serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszego sklepu w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A lub CashBill S.A..

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Szkody powstałe podczas transportu

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady opisanych w punkcie poniżej. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

8. Rękojmia, gwarancje i odpowiedzialność sprzedawcy

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć produkty (rzeczy) wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

Reklamacje można składać:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wytworniapomyslow.com
 • na piśmie na adres: Wytwórnia Pomysłów sp. z o.o., Marszałkowska 115/338, 00-102 Warszawa

Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwą rzecz pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób zamontowania, jej dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się ona znajduje.

Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Nasz serwis obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji: Pn do Pt 10:00-18:00

9. Usługi świadczone drogą elektroniczną

W celu korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie urządzenia multimedialnego z zainstalowaną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet oraz poczty elektronicznej. W ustawieniach przeglądarki zaleca się włączenie możliwości obsługi skryptów JavaScript oraz zapisu plików Cookies. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

10. Kodeks dobrych praktyk

Dobrowolnie podporządkowaliśmy się „Kryteriom jakości Trusted Shops” dostępnym pod niniejszym linkiem.

11. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

12. Wypożyczalnia stacjonarna – Wytwórnia Pomysłów

 1. Klient zawiera z Wytwórnią Pomysłów umowę wypożyczenia zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie w momencie odbioru wypożyczanej pomocy – tablicy manipulacyjnej.
 2. Tablica zostanie wypożyczona osobie, która złoży zamówienie w sklepie oraz okaże dokument tożsamości ze zdjęciem i poda adres zamieszkania tożsamy z adresem korespondencyjnym oraz numer kontaktowy.
 3. Wypożyczenie odbywa się po pobraniu od Klienta kaucji (w gotówce), która jest deponowana w kasie i zwracana po oddaniu tablicy.
 4. Kaucja oraz opłaty za wypożyczenie są pobierane z góry za cały okres wypożyczenia (w gotówce).
 5. Tablica wypożyczana jest zgodnie z terminem ustalonym telefonicznie, e-mailowo lub przez Facebook. Podpisując umowę Klient potwierdza, że jest ona pozbawiona wad oraz zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego przedmiotu w dobrym stanie technicznym.
 6. W sytuacji użytkowania pomocy przez osoby trzecie odpowiedzialność za przedmiot jest po stronie Klienta.
 7. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie tablicy jest dzień odbioru jej z Wytwórni Pomysłów. Wszelkie opłaty są umieszczone na stronie produktu – kwota za wypożyczenie oraz kaucja zwrotna.
 8. Klient może wypożyczyć jednocześnie jedną tablicę.
 9. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wytwórni Pomysłów telefonicznie, mailowo lub przez Facebook lub osobiście o chęci przedłużenia okresu wypożyczenia. Każde przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga zgody ze strony Wytwórni Pomysłów. Każdy kolejny tydzień wypożyczenia podlega opłacie w wysokości 29 zł. Kwotę należy zapłacić z góry przelewem lub osobiście.
 10. W momencie braku zwrotu przedmiotu bądź braku kontaktu w celu ustalenia przedłużenia potwierdzonego akceptacją sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wytwórnia ma prawo naliczyć opłatę w wysokości 10 zł za dzień do momentu zwrotu przedmiotu.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenie trwałe i znaczne, zdekompletowanie oraz za zaginięcie tablicy bądź jej pojedynczych elementów. Jako zniszczenia trwałe i znaczne uznaje się: złamania poszczególnych elementów lub/i takie uszkodzenia tablicy, które uniemożliwiają ich normalne użytkowanie zgodne z założeniami pomocy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego lub braku możliwości zwrotu sprzętu Wytwórnia zatrzymuje wpłaconą przez Klienta kaucję – w wysokości wartości uszkodzonego elementu (wg cen w sklepie Wytwórni Pomysłów) lub jeśli zniszczeniu uległa cała tablica zatrzymana zostaje kaucja w pełnej wysokości. Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużycie tablicy wynikające z normalnego używania zgodnie z jej przeznaczeniem ( np. drobne rysy, odbicia palców).
 12. Wytwórnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy Wypożyczenia pomocy. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wytwórnia Pomysłów Sp. z o.o. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

13. Wypożyczalnia wysyłkowa – Wytwórnia Pomysłów

 1. Wypożyczenie odbywa się po pobraniu od Klienta kaucji oraz kwoty za wypożyczenie.
 2. Kaucja jest zwracana klientowi w momencie odbioru tablicy po wysyłce zwrotnej i stwierdzeniu stanu niepogorszonego wypożyczanego przedmiotu.
 3. Klient zwraca przesyłkę taką samą drogą, którą została nadana, używając etykiety zwrotnej dołączonej do przesyłki
 4. W sytuacji użytkowania tablicy przez osoby trzecie odpowiedzialność za przedmiot jest po stronie Klienta.
 5. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie pomocy jest dzień ich odbioru, a dniem nadania przesyłki zwrotnej jest najpóźniej 8 dzień. Np. Odbiór paczki następuje 2 grudnia, wysyłka najpóźniej 9 grudnia.
 6. Wszelkie opłaty za wypożyczenie są umieszczone na stronie produktu – kwota za wypożyczenie oraz kaucja zwrotna.
 7. Klient może wypożyczyć jednocześnie jedną tablicę.
 8. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wytwórni o chęci przedłużenia okresu wypożyczenia. Każde przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga zgody ze strony Wytwórni Pomysłów. Każdy kolejny tydzień wypożyczenia podlega opłacie w wysokości 29 zł. Kwotę należy zapłacić z góry przelewem.
 9. W momencie braku zwrotu przedmiotu bądź braku kontaktu w celu ustalenia przedłużenia potwierdzonego akceptacją sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wytwórnia ma prawo naliczyć opłatę w wysokości 10 zł za dzień do momentu zwrotu przedmiotu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zniszczenie trwałe i znaczne, zdekompletowanie oraz za zaginięcie tablicy bądź jej pojedynczych elementów. Jako zniszczenia trwałe i znaczne uznaje się: złamania poszczególnych elementów lub/i takie uszkodzenia pomocy, które uniemożliwiają jej normalne użytkowanie zgodne z założeniami pomocy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego lub braku możliwości zwrotu sprzętu Wytwórnia zatrzymuje wpłaconą przez Klienta kaucję – w wysokości wartości uszkodzonego elementu (wg cen w sklepie Wytwórni Pomysłów) lub jeśli zniszczeniu uległa cała tablica zatrzymana zostaje kaucja w pełnej wysokości. Klient nie ponosi odpowiedzialności za zużycie tablicy wynikające z normalnego używania zgodnie z jej przeznaczeniem ( np. drobne rysy, odbicia palców).
 11. Wytwórnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy Wypożyczenia tablicy. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wytwórnia Pomysłów Sp. z o.o. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

14. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.

Zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między naszym przedsiębiorstwem, a Konsumentem jest: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, www.wiih.org.pl.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia ustawowych praw Konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów – w miejsce zakwestionowanych postanowień Regulaminu stosowane będą zawsze ustawowe regulacje.


Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje 30 dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Wytwórnia Pomysłów sp. z o.o., Marszałkowska 115/338, 00-102 Warszawa, 00-102, kontakt@wytworniapomyslow.com, telefon: 737458879) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej: https://wist-online.com/reklamacja. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) – Adresat Wytwórnia Pomysłów sp. z o.o., Marszałkowska 115/338, Warszawa, 00-102, kontakt@wytworniapomyslow.com – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.
Wybierz kolejny produkt
2
0